Algemene voorwaarden SMART MEDIA STUDIO

Artikel 1 – Algemeen

1.1 SMART MEDIA STUDIO, met maatschappelijke zetel te 3665 As, Hoogstraat 20 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0806.675.160. E-mail: info@smartmediastudio.be – Website: www.smartmediastudio.be

1.2 Alle door SMART MEDIA STUDIO afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan hiernavolgende voorwaarden.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SMART MEDIA STUDIO en de klant, die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege SMART MEDIA STUDIO. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. De offertes en prijsopgaven opgesteld door SMART MEDIA STUDIO dienen schriftelijk of digitaal bevestigd te worden door de klant. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basis-uurtarief van 60,00 EUR/uur.

Wanneer SMART MEDIA STUDIO een website ontwerpt en ontwikkelt voor de klant, heeft zij het recht om na ontvangst van de ondertekende offerte een voorschot van 25% van het totaalbedrag te factureren. In dat geval worden de werkzaamheden opgestart zodra het voorschot door SMART MEDIA STUDIO ontvangen is.

2.2 Opdrachten of andere afspraken waaraan geen prijsopgave voorafgaat, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door SMART MEDIA STUDIO zijn bevestigd.

2.3 SMART MEDIA STUDIO behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na de aanvaarding ervan nieuwe informatie wordt meegedeeld die de uitvoering voor SMART MEDIA STUDIO onaanvaardbaar maken. Indien SMART MEDIA STUDIO de opdracht beoordeelt als zijnde illegaal, lasterlijk of onzedelijk dan kan de opdracht door SMART MEDIA STUDIO geweigerd worden, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 SMART MEDIA STUDIO beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan SMART MEDIA STUDIO heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan SMART MEDIA STUDIO. Degene die een bestelling plaatste voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.5 Elke annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door SMART MEDIA STUDIO. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant de vergoeding van de reeds geleverde prestaties verschuldigd, vermeerderd met een schadevergoeding indien SMART MEDIA STUDIO schade aantoont.

2.6 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant in geval van aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst


3.1 SMART MEDIA STUDIO besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor SMART MEDIA STUDIO, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering van de opdracht die werd uitgevoerd.

3.2 De klant bezorgt SMART MEDIA STUDIO in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens en materialen die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan SMART MEDIA STUDIO zijn verstrekt, heeft SMART MEDIA STUDIO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3 In de offerteprijs en in elke prijsopgave zijn één voorontwerp en twee correctierondes inbegrepen. Na ontvangst van het ontwerp de klant 10 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Na verloop van 10 werkdagen, beschouwt SMART MEDIA STUDIO het ontwerp als definitief. Bijkomende correcties alsook toevoegingen of wijzigingen op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het standaarduurtarief. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt SMART MEDIA STUDIO zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen.

3.4 Indien de klant een ontwerp definitief weigert, zonder dat er kan worden aangetoond dat SMART MEDIA STUDIO de richtlijnen en instructies niet op redelijke wijze heeft nageleefd, behoudt SMART MEDIA STUDIO zich het recht voor om de geleverde prestaties in rekening te brengen.

3.5 SMART MEDIA STUDIO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij SMART MEDIA STUDIO of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant, …).

3.6 Indien SMART MEDIA STUDIO na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoeringen omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft SMART MEDIA STUDIO het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

3.7 De Klant zal zich ervan onthouden om tijdens de duur van de overeenkomst en tot één jaar na de beëindiging ervan geen personeelsleden en aangestelden van SMART MEDIA STUDIO te zullen benaderen of in dienst te nemen of ze door bemiddeling door derden in dienst te laten nemen voor het uitvoeren van opdrachten die gelijk zijn aan of gelijkend zijn op de opdracht(en) die voor SMART MEDIA STUDIO werd(en) uitgevoerd. Schendingen van deze clausule door de klant kunnen aanleiding geven tot een schadevergoeding aan SMART MEDIA STUDIO van 25.000,00 EUR, onverminderd het recht van SMART MEDIA STUDIO om een hogere schadevergoeding te eisen indien kan bewezen worden dat de geleden schade meer bedraagt dan het voornoemd forfaitair bedrag.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorzien betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door SMART MEDIA STUDIO.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van SMART MEDIA STUDIO zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

De door SMART MEDIA STUDIO geleverde prestaties zullen op maandelijkse basis gefactureerd worden.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomst de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft SMART MEDIA STUDIO het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van SMART MEDIA STUDIO, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

5.5 SMART MEDIA STUDIO is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klants te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien SMART MEDIA STUDIO de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de klant, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft SMART MEDIA STUDIO het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen of de uitvoering van de opdracht uit te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2 Indien SMART MEDIA STUDIO bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SMART MEDIA STUDIO gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten of opmerkingen in verband met de geleverde prestaties moeten, binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld worden. De formulering van een klacht of opmerking ontslaat de klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichtingen. Het in ontvangst nemen van een klacht door SMART MEDIA STUDIO kan door de klant niet worden beschouwd als een teken dat SMART MEDIA STUDIO de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft SMART MEDIA STUDIO de keuze om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3 De schadevergoeding waartoe SMART MEDIA STUDIO op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 SMART MEDIA STUDIO is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. SMART MEDIA STUDIO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst.

7.5 SMART MEDIA STUDIO is niet aansprakelijk voor:

 • schade ontstaan ten gevolge van publicaties op of het gebruik van social media-accounts waarop SMART MEDIA STUDIO toegang heeft;
 • schade of moeilijkheden veroorzaakt door computervirussen edm. In geval van beschadiging in de software van de klant ten gevolge van het gebruik van door SMART MEDIA STUDIO bewerkte bestanden, is SMART MEDIA STUDIO enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid;
 • onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat van de drager en/of de software;
 • de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de diensten, de teksten of de informatie van de klant, in de brondocumentatie die de klant meestuurt of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten, informatie of diensten voortvloeit;
 • schade als gevolg van plagiaat in hoofde van de klant, die naar SMART MEDIA STUDIO teksten doorstuurt die de auteursrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door SMART MEDIA STUDIO te laten verwerken in de vormgeving;
 • schade als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de klant ter beschikking heeft gesteld van SMART MEDIA STUDIO voor de goede uitvoering van opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de klant;
 • voor schade of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de opdracht;
 • voor het bekomen van het akkoord van de houders van auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, afbeeldingen of merken afgebeeld worden;
 • voor enig uitstel of annulering van een opdracht die te wijten is aan te late levering door de klant of diens onderaannemer van een product of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten;
 • schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, etc;
 • de inhoud of andere kenmerken van hyperlinks op de website van SMART MEDIA STUDIO die verwijzen naar websites of webpagina’s van derden of daar op een andere manier naar verwijzen.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

8.1 De klant kan pas eigenaar worden van of kan een gebruiksrecht krijgen op de geleverde diensten, producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van SMART MEDIA STUDIO heeft voldaan.

8.2 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van SMART MEDIA STUDIO, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

8.3 SMART MEDIA STUDIO is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Overdracht van rechten

Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met SMART MEDIA STUDIO afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SMART MEDIA STUDIO. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Door het invullen van een contactformulier van of het verzenden van een e-mail aan SMART MEDIA STUDIO, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, financiële gegevens) voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. SMART MEDIA STUDIO zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestelproces. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.

SMART MEDIA STUDIO is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

10.2 In bepaalde omstandigheden is SMART MEDIA STUDIO verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure SMART MEDIA STUDIO hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien SMART MEDIA STUDIO van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

10.3 Indien SMART MEDIA STUDIO alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal SMART MEDIA STUDIO de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

10.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 SMART MEDIA STUDIO draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 11 – Varia en slotbepalingen

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door SMART MEDIA STUDIO van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Een eventueel in gebreke blijven van SMART MEDIA STUDIO om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.3 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.4 In de relatie tussen SMART MEDIA STUDIO en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door SMART MEDIA STUDIO worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor SMART MEDIA STUDIO om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.